Home2 arrow home3 arrow מנוע ליצירת דפים מתמטיים
Illuminations- Dynamic Paper
מנוע ליצירת דפים מתמטיים כגון ציר המספרים, מערכת צירים, שרטוט גופים במרחב ופריסתם. תוכלו להעתיק לתוך מעבד תמלילים או כל תוכנה אחרת ע"י העתק-הדבק.
 Sample Image
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב