התוכנית המוארת - מעודכן לשנת תשע"ד
 
כיתה תחום אלגברי
 תחום גאומטרי
 תחום מספרי
 ז' Sample Image משתנים וביטויים אלגבריים:
   הצבה בביטוי,
   שיויון בין ביטויים,
   כינוס איברים דומים
Sample Image משוואות ממעלה ראשונה
Sample Image שאלות מילוליות
Sample Image מערכת הצירים
Sample Image קריאת גרפים
Sample Image מבוא לפונקציות, חוקיות
Sample Image ניצבות
Sample Image ישרים מקבילים
Sample Image צורות חופפות
Sample Image תכונות המלבן והריבוע 
  כולל שטח והיקף

Sample Image תיבה
Sample Image שטחי משולשים ומצולעים
Sample Image היקף מעגל ושטח העיגול
Sample Image זוויות: צמודות, קודקודיות
Sample Image חוצה זווית
Sample Image זוויות בין ישרים מקבילים
Sample Image סכום זוויות במשולש
  ובמצולע
Sample Image אי שוויון המשולש
Sample Image מנסרה משולשת
Sample Image חוקי פעולות החשבון
Sample Image חזקות ושורשים ריבועיים
Sample Image סדר פעולות חשבון
Sample Image מספרים מכוונים
 ח' Sample Image הפונקציה הקווית
Sample Image אי שוויונות קווים
Sample Image משוואות ממעלה ראשונה
  ושאלות מילוליות 
Sample Image טכניקה אלגברית
Sample Image מערכת שתי משוואות ממעלה
   ראשונה
ושאלות מילוליות
Sample Image ערך מוחלט
Sample Image אי שוויונות
Sample Image משולשים חופפים
Sample Image תיכון במשולש
Sample Image משולש שווה שוקיים
Sample Image משולשים דומים ומצולעים  דומים
Sample Image משפט פיתגורס במישור ובמרחב
Sample Image גליל
Sample Image יחס בין מספרים ויחס ישיר
Sample Image פרופורציה
Sample Image קנה מידה
Sample Image יחס הפוך
Sample Image אחוזים
Sample Image סטטיסטיקה תיאורית
Sample Image הסתברות
Sample Image שורש ריבועי
  ומספר אי רציונאלי
 ט'

Sample Image נוסחאות הכפל המקוצר
  מכפלת דו איבר בדו-איבר
  פירוק לגורמים
Sample Image פתרון משוואות ריבועיות
  באמצעות השלמה לריבוע
Sample Image פירוק של תלת איבר ריבועי
  -טרינום   
Sample Image הפונקציה הריבועית ביצוגים
   שונים
Sample Image שאלות מילוליות
Sample Image אי-שוויונות ריבועיים
Sample Image מערכת שתי משוואות לא
  ליניאריות של בשני נעלמים
  ושאלות מילוליות

Sample Image מרובעים
Sample Image משולשים
Sample Image בניות גיאומטריות
Sample Image מעגלים
Sample Image מרחב

Sample Image חוקי חזקות
Sample Image שורשים ריבועיים
Sample Image הסתברות מותנית
Sample Image הסתברות של שני מאורעות

 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב