Home2 arrow home3 arrow כתם של נפט
כתם של נפט

כתם של נפט

מקור: שאלות לדוגמא ממבחן פיזה
אופי הפעילות: המרכז הישראלי למצויינות בחינוך עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

תיאור: יישומון המציע חקירה של אומדן שטחים וקנה מידה של שטחים כלשהם, כגון כתם הנפט שבמשימת האוריינות שמבחני פיזה. ביישומון ניתן לשנות את קנה המידה, ליצור שטחים שונים, גם על פי תמונה, ולאמוד את שטחם. היישומון מלווה בסרטון הסבר.


 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב