Home2 arrow home3 arrow הרצאה מוקלטת ופעילות מונחית - ניצה
הרצאה מוקלטת ופעילות מונחית - ניצה

חידושים בהוראת הגיאומטריה על פי תכנית הלימודים החדשה – חלקים א' + ב'

שם המרצה: ניצה שיאון
צפיה מונחית: דף פעילות
תיאור:
תכנית הלימודים לכיתות ט' בגיאומטריה עברה שינוי מהותי המחייב הבנה מעמיקה יותר של תכנית הלימודים, הבנת הרצף של מיומנויות ההיסק והבניית הידע בד בבד. דרכי ההערכה של ביצועי התלמיד בגיאומטריה משתנים גם כן עם ההסתכלות דרך משקפי המיומנויות – מיומנויות ההיסק ומיומנויות הכתיבה. הוראת גיאומטריה בדרך זו באה להגדיל את מספר הלומדים גיאומטריה בחטיבת הביניים.

 
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב