Home2 arrow home3 arrow מהתיאוריה לשטח
   
 
מסמך: חלופות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה 
מאת אגף לפיתוח פדגוגי
תיאור
: המסמך מציג שלוש סוגות מרכזיות של דרכי הוראה-למידה-הערכה חלופיות המתבססות על עקרונות החקר. סוגות אלה מתאימות לרוב תחומי הדעת במערכת החינוך ועשויות להוות דרכי הערכה חלופיות לפרקי הבחירה וההרחבה בכל תכניות הלימודים (30%). הסוגות המרכזיות לחלופות בדרכי ה.ל.ה:
  • - למידה בדרך החקר שתוצרה הסופי הינו עבודה כתובה (עבודת חקר)
  • - למידה מבוססת פרויקטים (PBL)
  • - תלקיט/ פורטפוליו
 

 
מצגת: הערכה חלופית במתמטיקה 
מאת: ד"ר יניב ביטון
        
 יום עיון יצירתיות במתמטיקה, מכללת גליל עליון  2014
תיאור
: בהרצאה
 
 
מסמך: הערכה חלופית לעומת הערכה מסורתית 
מאת ליאת בדיחי
תיאור
: מתוך השתלמות - ציונים זה לא הכל, סדנה וירטואלית להערכת הישגים, אורט
 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב