Home2 arrow home3 arrow תלמידים מלמדים תלמידים
דף הבית arrow מורים לומדים arrowכנסים וימי עיון arrowכנסים וימי עיון במרכז מורים arrowכנס ארצי תשע"ה
 
מושבים מקבילים: סבב ב'
חט"ב: מרכז ראשונים- אולם ראשונים


 

תלמידים מלמדים תלמידים

אילנה גוכברג, בית-הספר הכפר הירוק

Sample Image תקציר: ההרצאה תעסוק בפרויקט של צוות המתמטיקה, בבית הספר העל-יסודי הכפר-הירוק במסגרת פרויקט בית-ספרי בכל תחומי הלימוד בשם "למידה ללא מבחנים - הוראה משמעותית". הפרויקט של צוות המתמטיקה נועד לבדיקה של חלופות בהערכה בהוראת מתמטיקה בחט''ב, ואחת המטרות המרכזיות שלו הייתה לעודד תלמידים ללמוד באופן עצמאי, לחקור ולגלות דברים בכוחות עצמם.
מטרות הפרויקט לתלמידים:
• למידה עצמאית של נושא במתמטיקה.
• בדיקה, חיפוש ושימוש בחומרי למידה הקיימים במתמטיקה במקורות שונים.
• בניית רצפים (למידה מהמורה => למידה עצמאית => למידה מחברי הכיתה).
• הקניית הנושא (עם קבוצת עמיתים) לכל תלמידי הכיתה.
מהלך הפרויקט: לקראת תחילת פרויקט "תלמידים מלמדים תלמידים" התבצעה הכנה של מחוון למורים למתמטיקה והנחיות מפורטות לתלמידים. הפרויקט התנהל בשכבת כיתות ט' בשיעורי מתמטיקה, בכל הכיתות (פרט לקבוצת מיצוי). המורה למתמטיקה של הכיתה לימד את הנושא "מקבילית" בכיתה. לאחר מכן, כל כיתה חולקה לקבוצות של 4-5 תלמידים. כל קבוצה קיבלה נושא לחקירה עצמאית מתוך משפחת המרובעים (מלבן, מעוין, ריבוע, דלתון, טרפז, שאלות אתגר במרובעים). כל קבוצה בנתה סדרה של שיעורים בנושא שקיבלה והעבירה אותם לשאר הכיתה. כלומר, הקניית הידע החדש לכלל תלמידי הכיתה נעשתה ע"י תלמידים ולא ע"י המורה. לסגירת ההוראה של כל נושא, התבצע ע"י המורה שיעור תרגול נוסף. אחרי זה הקבוצה האחראית להוראת הנושא העבירה מבדק קצר בנושא.
בסופו של התהליך, העמיתים בכל קבוצה נתנו ציונים ורפלקציה לחברי הקבוצה וגם כל אחד מחברי הקבוצה נתן רפלקציה אישית לתהליך שעבר בעבודה עם העמיתים ובהצגה בפני הכיתה. לסיכום הפרויקט החדש בשכבה ט', צוות המורים למתמטיקה העביר סקר הבודק שביעות רצון של התלמידים מהלמידה האחרת והצעות לשיפור. התוצאות היו מלהיבות גם עבור התלמידים וגם עבור המורים ועל כן חשבנו שכדאי לשתף את המורים למתמטיקה בכנס בתהליך, בתוצרים ובתוצאות.
הרצאתי בכנס תכלול:
• הצגת הפרויקט "תלמידים מלמדים תלמידים".
• הצגה של ההנחיות לתלמידים עבור הפרויקט ומחוון למורה.
• הצגה של תוצרים של הפרויקט - מצגות, עבודות ומשחקים שתלמידים בנו בכוחות עצמם.
• תוצאות של סקר לאחר הפרויקט עם הצעות לשיפור לשם חזרה על "תלמידים מלמדים תלמידים" בנושאים נוספים, בשכבות גיל נוספות ואולי גם בבתי ספר נוספים.


Sample Image מצגת


 
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב