Home2 arrow home3 arrow האליפסה כמקום גיאומטרי
 

האליפסה כמקום גיאומטרי

 

נושא: מקומות גיאומטריים  
תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי, יישום דינאמי (להורדה) וסרטון הדגמה.
חקירת המקום הגיאומטרי של האליפסהה כאוסף הנקודות שסכום מרחקיהן משתי נקודות הוא קבוע. ביישום ניתן לשנות את הקבוע של סכום המרחקים וכן את המוקדים ולחקור את השפעתם על צורת האליפסה ומיקומה. הפעילות מלווה בסרטון הדגמה.

http://highmath.haifa.ac.il/data/dinami/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99.PNG
 


Home2
פיצוחים
home3


המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן, אגף המחשוב