למלבן את המקבילית

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra